Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van https://puur-zijn.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Puur-Zijn . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

1. Definities

1.1 Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie Angélica Mensink haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.

1.2 Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Angélica Mensink heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Angélica Mensink.

1.3 Angélica Mensink: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 76371158 levert Angélica Mensink diensten op het gebied van coaching, workshops, persoonlijk ontwikkeltraject, vormgeving, webcare en marketing.

1.4 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de samenwerking, benoemd in de getekende offerte of in de, door de opdrachtgever akkoord bevonden https://puur-zijn.nl overeenkomst.

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Angélica Mensink.

2. Toepassing algemene voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Angélica Mensink.

2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

2.3 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

2.4 Angélica Mensink behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

3. Opdrachtverlening

3.1 Offertes van Angélica Mensink zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Angélica Mensink is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Angélica Mensink zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door Angélica Mensink te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Angélica Mensink niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.

3.3 Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Angélica Mensink, dan wel door het schriftelijk of per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.

3.4 Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Angélica Mensink uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Angélica Mensink, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Angélica Mensink een aanvang is gemaakt.

4. Tussentijdse wijziging opdracht

4.1 Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Angélica Mensink de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

5. Inspanningsverplichting

5.1 Angélica Mensink zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Angélica Mensink niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.

6. Prijzen en overeenkomsten

6.1 Alle aanbiedingen van Angélica Mensink hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Angélica Mensink is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Angélica Mensink zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk e/o digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in punt 3.4 en 4.1.

7. Verplichtingen opdrachtgever

7.1 De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met Angélica Mensink overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte aan Angélica Mensink verschuldigd.

7.2 Indien een deelnemer / klant / cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van Angélica Mensink. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7.3 De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Angélica Mensink nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren.

8. Prijzen, kosten en tarieven

8.1 In de offerte van Angélica Mensink staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Angélica Mensink voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

8.2 De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn inclusief of exclusief BTW. Dit staat bij de prijs vermeld. Zo niet dan is het bedrag inclusief BTW. De prijzen van de offertes zijn exclusief overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

9. Facturerings- en betalingsvoorwaarden

9.1 De door Angélica Mensink aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Angélica Mensink steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Angélica Mensink kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.

9.2 Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

9.3 Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Angélica Mensink over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Angélica Mensink worden opgeschort, dit zonder dat Angélica Mensink dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Angélica Mensink in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

9.4 Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Angélica Mensink of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Angélica Mensink te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

9.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Angélica Mensink gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

9.6 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Angélica Mensink plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Angélica Mensink gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

10. Annuleringsvoorwaarden

10.1 Indien de opdracht, om redenen die niet aan Angélica Mensink toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Afzeggen coaching minder dan 24 uur van te voren – annuleringskosten 100%.
Afzeggen workshop minder dan 48 uur van te voren – annuleringskosten 100%.
Afzeggen persoonlijk ontwikkeltraject individueel minder dan 48 uur van te voren – annuleringskosten 100%.
Afzeggen persoonlijk ontwikkeltraject groep minder dan 48 uur van te voren – annuleringskosten 100%.
Stopzetten VA (Virtual Assistent) pakket – opzegtermijn van een maand.
Bij het stopzetten losse VA opdrachten vormgeving, webcare en/of marketing opdracht mogen aangeleverde producten niet worden gebruikt wanneer er niet betaald is. Puur-Zijn – Angélica Mensink mag in dit geval het volledige bedrag alsnog innen – annuleringskosten 100%.

11. Opdracht duur en afsluiting

11.1 De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

11.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coachingsuren, lesmateriaal, vormgeving en webcare in welke vorm dan ook.

12. Tussentijdse opzegging contract

12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. Indien gewenst eerst mondeling bekend gemaakt te worden.

12.2 Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Angélica Mensink desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats. Zie punt 10 voor toelichting.

12.3 Angélica Mensink mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Angélica Mensink houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Angélica Mensink is nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Angélica Mensink geleverde zaken en/of diensten.

13.2 Daarnaast is Angélica Mensink nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Angélica Mensink rust slechts een inspanningsverplichting (zie punt 5).

14. Auteursrecht

14.1 Coaching: Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Angélica Mensink voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Angélica Mensink. Datzelfde geldt ook voor de door Angélica Mensink uit te brengen dossiervorming. De opdrachtgever krijgt slechts het recht dit dossier in te zien. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Angélica Mensink. Op alle door Angélica Mensink ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

Vormgeving: De in opdracht gemaakte vormgeving is eigenaar van de opdrachtgever na uitlevering.

15. Bijzondere bepalingen

16.1 Angélica Mensink behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop of een groepstraject die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Angélica Mensink.

16.2 Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

16.3 In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.

17. Privacy:

Zie Privacy beleid https://puur-zijn.nl/privacy-beleid/

 

Disclaimer

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Puur-Zijn is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Puur-Zijn.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Puur-Zijn te mogen claimen of te veronderstellen.

Puur-Zijn streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Puur-Zijn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://puur-zijn.nl op deze pagina.

Volg me op

Zoeken